Reklamáció, elállási jog

Kedves Váráslónk!
Ha bármilyen problémád adódik a megrendelt termékekkel, vagy a webáruházzal kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba velünk!Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön az erre irányuló nyilatkozatát 14 munkanapon belül (akár a 14. munkanapon) elküldi részünkre.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követő 30 napon belül a NÉGY AZ EGYBEN Kft. az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, tehát a termék NÉGY AZ EGYBEN  Kft. ügyfélszolgálati címére (9021 Győr Baross Gábor út 23.) történő visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a NÉGY AZ EGYBEN Kft. követelheti Öntől!
Cím:9021 Győr Baross út 23.
E-mail: info@aprojatek.hu
Telefon: 06-96-523-785Fogyasztói Tájékoztató

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján


I. Elállási/Felmondási jog
II. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról
III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


BEVEZETŐ
A Vállalkozás a hivatkozott kormányrendelet szerint és alapján jelentájékoztatóban hívja fel a fogyasztók figyelmét alapvető jogaikra éskötelezettségeikre. Amennyiben a Vállalkozás egyéb szabályzatai, általánosszerződési feltételei nem, vagy jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérőenszabályoznak bármely kérdést, úgy a jelen tájékoztatóban foglaltak ameghatározóak.

ALAPFOGALMAK
Vállalkozás: NÉGY AZ EGYBEN Kft.
Székhelye: 9021 Győr, Baross út 23.
Cégjegyzékszám: 08-09-022893
Adószám: 23744983-2-08
Számlaszám:11737007-20744283-00000000
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;


I. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG
A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

1.) Az elállási jog
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződésmegkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;
c) egyidejűleg megrendelt több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.;
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor:amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy daarabot átveszi.;
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított14 (tizennégy) nap elteltével jár le.
Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles postai úton vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre: NÉGY AZ EGYBEN Kft. 9021 Győr Baross út 23.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fentmegjelölt határidő lejárta előtt postára adja elállási/felmondási nyilatkozatát.

2.) Az elállás/felmondás joghatásai
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül banki átutalás útján, a fogyasztó által meghatározott számlára visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg eredeti csomagolásban, sérülésmentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tartozékaival együtt vissza nem kaptuk a terméket. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A visszatérítés során a fogyasztó által meghatározott számlára történő átutalásos fizetési módot alkalmazunk, melyhez a fogyasztó jelen tájékoztató tudomásul vételével kifejezetten hozzájárul.
A fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit a vásárló fizeti.

II. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

1. Kellékszavatosság
A fogyasztó a NÉGY AZ EGYBEN Kft. (székhelye:9021 Győr Baross út 23. 1. )  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára másigénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
A fogyasztó a NÉGY AZ EGYBEN Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztóköteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termékkijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatalidőpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén a NÉGY AZ EGYBEN Kft. szerződés / Ptk alapján jótállásra köteles.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre ,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén értelemszerűen töltse ki és postai úton, ajánlott küldeményként juttassa el a címzettnek)
címzett: NÉGY AZ EGYBEN Kft. 9021 Győr Baross út 23. 1. em.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja / termékátvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó postacíme:
A fogyasztó e-mail címe:
A fogyasztó bankszámlaszáma:
Dátum:

A fogyasztó aláírása:

Menü

Beállítások